Gradska uprava pruža besplatnu pravnu pomoć

Gradska uprava grada Sombora obaveštava da će početi da pruža besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Foto 7436Državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć besplatna pravna pomoć može da se pruži i ako je reč o detetu o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu, licu prema kome se izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi ili zaštitna mera obaveznog psihijatrijskog lečenja, licu prema kome se vodi postupak delimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti, licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici, licu koje ostvaruje pravnu zaštitu od torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili trgovine ljudima, licu koje traži azil u Srbiji, izbeglici, licu pod supsidijarnom zaštitom ili interno raseljenom licu osobi sa invaliditetom, detetu koje je zaštićeno uslugom smeštaja u sistemu socijalne zaštite, deci i mladima kojima je prestala usluga socijalnog smeštaja do navršene 26 godine života,  odraslim i starim licima koja su bez sopstvenog pristanka smeštena u ustanovu socijalne zaštite, licu koje ostvaruje pravo na utvrđivanje vremena i mesta rođenja saglasno zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak, licu koje je pogođeno postupkom prinudnog iseljenja i preseljenja - piše u pravilniku. Takođe, grad Sombor može da pruži besplatnu pravnu pomoć uz naknadu, državljaninu Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Srbiji i drugom licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, ako ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili korisnik prava na dečiji dodatak, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva.
Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći se podnosi na obrascu koji je objavljen na zvaničnoj prezentaciji grada Sombora. Zahtev se može podneti putem pošte, neposredno u kancelariji 58 Županije, odnosno usmeno pred nadležnim službenikom, koji će i odlučivati o odobravanju besplatne pravne pomoći. Ako je zahtev osnovan, organ uprave rešenjem odobrava besplatnu pravnu pomoć. Na zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći ne plaća se taksa.
@ Pon, 25.11.2019. 02:08
besplatna pravna pomoć društvo izbeglice lišenje poslovne sposobnosti sombor
Prethodna vest Sledeća vest