Brojne neistine u navodima Grada

Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora, koji okuplja dobrovoljna vatrogasna društava iz Bačkog Brega, Bezdana, Stanišića, Svetozara Miletića i Sombora, uputio je odgovor, na kako kažu, netačno, nedokumentovano i neobjektivno saopštenje Grada Sombora, objavljeno na portalu SOinfo, 8. aprila pod naslovom „Nedisciplina udruženja uslovila finansiranje”.

Foto 28059Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Sombora ukazuje da je osnovan 16. oktobra 2018. godine, da je registrovan u granskim udruženjima, Vatrogasnom savezu Vojvodine i Vatrogasnom savezu Srbije i da se od osnivanja teži legalističkom i transparentnom principu rada, te da je onemogućena samovolja pojedinca ili drugi način nedemokratskog delovanja. Navode da su prvi problemi, sa kojima se novoosnovani Savez suočio, bili vezani za finansiranje članica i zaključene ugovore sa gradom u aprilu 2018. godine, po kojima su dobrovoljna vatrogasna društva umesto od značaja za javnost, svrstana u isti koš sa drugim udruženjima osnovanim isključivo radi zadovoljenja interesa članova udruženja (udruženja pčelara, ribolovaca, folklora...), sa čime se nikako ne mogu poistovetiti. Uglavnom navedena DVD su na gradski konkurs uputila predloge u skladu sa projektovanim potrebama zaštite od požara, a koje realno niko ne može da predvidi. Grad Sombor je odobrio sredsta prema svom nahođenju. Zaključeni su i ugovori u kojima nigde nije regulisana obaveza DVD da u toku budžetske godine pravdaju sredstva prema davaocu sredstva. Samo je članom osam propisano da će korisnik sredstava do 30. decembra 2018. godine nadležnima dostaviti izveštaj o utrošku sredstava. 
Kako je SDVDGS osnovan krajem godine, prvo se uhvatio u koštac sa finansiranjem članica i Saveza, budući da je već tada finansiranje pojedinih članica bilo problematično - postojao je manjak sredstava jer je nakon potpisivanja ugovora, u maju 2018. godine, svakom Društvu isplaćena polovina od opredeljenog iznosa. Godina je odmicala, a preostali iznos novca nije isplaćen, te su članice, svaka na svoj način, prevazilazili probleme sa finansijskim sredstvima. Neko je iz sopstvenih prihoda nabavljao potrebna sredstva za minimalno funkcionisanje, dok je neko se zaduživao kod dobavljača, računajući na isplatu opredeljenog novca u razumnom roku. To se nije desilo do decembra 2018. godine kada je i zatražen prijem u gradskoj upravi i kod gradonačelnice. Radni sastanak je održan 27. decembra 2018. godine. Prisustvovali su načelnik Odeljenja za privredu, turizam i LER Ivan Kamerer i Ivan Gligorić, mlađi referent za poslove vanrednih situacija i odbrane. Predočen im je problem sa finansiranjem, neisplaćenim sredstvima, odnosno načinom pravdanja. - Ivan Kamerer je tada izjavio da je moguće da će preostala sredstva biti isplaćena i 31. decembra 2018. godine, te da ćemo o načinu pravdanja isplaćenih sredstava biti blagovremeno obavešteni pismenim putem, kao i da nema potrebe da predajemo sačinjene izveštaje o utrošku sredstava (tačnije polovine), a koje je svako Društvo imalo pripremljeno. Tokom sastanka predstavnici grada su izneli „moguće modalitete finansiranja DVD-a”, poput dobrovoljnih priloga, sakupljanja novca po selima, rada članova DVD u cilju ostvarivanja finansijskih sredstava za osnovno finansiranje potreba za zaštitom od požara. Predsedništvo SDVDGS je tada zauzelo stav da Grad mora da se opredeli da li će i na koji način finansirati DVD kao bitne nosioce zaštite od požara u naseljenim mestima ili to neće vršiti. Referent Gligorić je na navedenom sastanku „sugerisao” da dobrovoljna vatrogasna društva ne treba da izlaze na intervencije po pozivu Vatrogasno-spasilačke jedinice, budući da ista pripada MUP-u a ne gradu koji finansira delatnost društava - navode iz Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora.
Savez je predočio da je 17. januara tekuće godine Grad uputio zahtev za dostavu podataka, u kome precizira način pravdanja utroška isplaćenih sredstava, u kome se ne navodi da je Grad samo delimično izvršio svoju ugovornu obavezu i da nije pružio adekvatno finansiranje. Članice i SDVDGS kažu da postupaju po zahtevu, blagovremeno dostavljaju finansijske izveštaje zajedno sa pratećom dokumentacijom, ali sve do 1. marta ne dobijaju nikakvu povratnu informaciju, niti termin za isplatu dugova po ugovorima. U međuvremenu, 29. januara organizovan je prvi sastanak sa gradonačelnicom kome su prisustvovali još načelnik Odeljenja za vanredne situacije Sombora, Predrag Rakonjac i mlađi savetnik Ivan Gligorić. Gradonačelnica je tada izjavila da će se sagledati celokupna situacija, pregledati dostavljeni finansijski izveštaji i nakon toga održati novi sastanak sa konkretnim rešenjima. I pored najavljenog rešavanja situacije, do isplate preostalog iznosa iz 2018. godine nije došlo, niti je omogućeno finansiranje za 2019. godinu. Odgovorni u SDVDGS kažu da finansijski izveštaji nisu sagledani sve do 25. februara kada je održan i drugi sastanak sa gradonačelnicom, kome je pored gore navedenih, prisustvovao i zamenik, Antonio Ratković. Gradonačelnica je tada ponovila da će predati finansijski izveštaji biti sagledani i da će nakon toga biti uplaćeni preostali iznos novca. Data je i mogućnost za prenamenu sredstava. Navela je i da će način finansiranja Društava za 2019. godinu biti usvojen što pre, te da ćemo o svemu biti u najkraćem roku obavešteni. - Od tada do danas Grad nije dostavio ni izveštaj, ni primedbe na finansijske izveštaje, niti je odgovorio na zahteve za prenamenu - saopštili su iz SDVDGS. Čak je 1. marta, na proslavi dana DVD Stanišić, mlađi referent Gligorić, podelio dopise DVD Bezdan, Stanišić, Bački Breg i Svetozar Miletić o opravdanom utrošku prenetih sredstava za 2018. godinu i da u narednom periodu dostave profakture ili zahtev za prenamenu, radi isplate preostalog iznosa. DVD Sombor je zbog specifičnih troškova i drugačijeg rasporeda sredstava, trebalo da dostavi zahtev za prenamenu sredstava, kao i da dopuni izveštaj sa delom prateće dokumentacije. - Na ove izveštaje i dopise nismo dobili nikakav odgovor, niti je do danas isplaćen preostali iznos sredstava iz 2018. godine - navode nadležni. Kako je finansijska situacija članica SDVDGS iz dana u dan postajala sve lošija, predsedništvo je dana 29. marta tekuće godine donelo odluku o redukovanju intervencija članica SDVDGS usled nedostatka pogonskog goriva i finansijskih sredstava za nabavku istog. Obustavljene su intervencije van naseljenog mesta sedišta, te redukovane intervencije u naseljenim mestima po pozivu građana ili VSJ, do iscrpljivanja preostalih resursa goriva u vatrogasnim vozilima. 
Shodno, svemu gore navedenom, netačne su tvrdnje koje je objavio portal SOinfo.org pod naslovoom „Nedisciplina udruženja uslovila finansiranje”. Naime, netačno je da su korisnici sredstava trebali da informišu nadležno odeljenje gradske uprave, niti su zatražili prenamenu utroška sredstava jer takva obaveza nije postojala prema zaključenim ugovorima. Takođe, prema članu sedam ugovora postojala je obaveza ovlašćenog lica ispred Grada Sombora da prati realizaciju projekata, a što ovlašćeno lice nije izvršilo u toku 2018. niti 2019. godine. Navode i da je na sastanku održanom 27. decembra 2018. godine, mlađi referent Gligorić decidno rekao da ne postoji mogućnost prenamene, koju je, potom dozvolila gradonačelnica. Netačna je i tvrdnja da dobrovoljnim vatrogasnim društvima u više navrata upućivana opomena kako bi se obezbedilo nesmetano finansiranje društava. - Nijednom članu SDVDGS nije poslata nijedna opomena, niti je usmeno zatraženo da se dostavi bilo kakvo pravdanje u toku 2018. godine, sve do 17. januara 2019. kada je poslat zvaničan dopis sa instrukcijom o načinu pravdanja utroška sredstava. Sem toga ne vidimo kakve veze bi uopšte imala opomena u odnosu na dalje finansiranje DVD-a. Delimično je netačna tvrdnja da je finansiranje izostalo godinu, maltene godinu i po obzirom da će uskoro biti tačno godinu dana od isplate polovine opredeljenog iznosa. Međutim, činjenica je da kalendarska godina ne počinje datumom isplate novca, već 1. januara 2018. godine, te da je finansiranje zaključeno za celu godinu. Složićemo se da je van svake pameti da dobrovoljni vatrogasci unapred finansiraju društva u cilju zaštite od požara, pa da potom čekaju da li će im uopšte biti refundirana sredstva, što se na kraju i desilo u 2018. i 2019. godini.  
Ukoliko nije poznato, podsećamo da dobrovoljna vatrogasna društva postoje 130 godina, obavljaju delatnost od opšteg značaja za građane i zaštitu imovine, za svoj rad nisu plaćeni (za razliku od svih ostalih učesnika u zaštiti od požara i raznih zaposlenih u sistemu civilne zaštite, za koje se ne šta, gde i kako rade). Iznos novca koji je opredeljen za svako DVD u 2018. godini odgovara najviše iznosu od 2,5 (dve i po) bruto plate jednog vatrogasca profesionalca. Na kraju, SDVDGS ocenjuje kao tačnu konstataciju da gašenje požara nije u nadležnosti lokalne samouprave, već pod isključivom nadležnošću MUP-a, što je definisano Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o policiji. Međutim, kako navode ne znaju zašto se preskače Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, koji reguliše rad dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Njime je regulisano na koji način lokalna samouprava može da finansira dobrovoljna vatrogasna društva. SDVDGS je baš iz tog razloga i tražio da se Grad izjasni da li će ili neće finansirati rad članica Saveza. Ovim putem pozivaju lokalnu samoupravu, ali i ostale činioce zaštite od požara na konstruktivno rešavanje problema, a ne na proizvoljno iznošenje neistina, verovatno iz neznanja, koje štete ugledu dobrovoljnih vatrogasnih društava, članica SDVDGS, te umanjuju njihov značaj u sistemu odbrane od požara i drugih vanrednih situacija. SDVDGS navodi da raspolaže potrebnom dokumentacijom. Podsećaju da je u prethodnom periodu povećan broj požara u mestima i ataru koji pokrivaju članice SDVDGS
@ Pet, 12.04.2019. 04:44
bački breg bezdan dobrovoljna vatrogasna društva društvo gradonačelnica ivan gligorić ivan kamerer savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora sdvdgs sela sombor stanišić svetozar miletić zakon o dobrovoljnom vatrogastvu zakon o policiji zakon o zaštiti od požara
Prethodna vest Sledeća vest