Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Odgovor Vatrogasnog saveza Vojvodine

Povodom teksta (Seoska DVD pred gašenjem - nema odgovora nadležnih) objavljenog od strane SDVDGS, Vatrogasni savez Vojvodine poziva društva u tom savezu da se priključe Gradskom vatrogasnom savezu, koji je član Vatrogasnog saveza Vojvodine i Vatrogasnog saveza Srbije.

Foto 36789 VSV je u svom dopisu dostavio izvod iz odluke VSS kojom se potvrđuje odluka Konferencije Vatrogasnog saveza Vojvodine o novoformiranom Gradskom vatrogasnom savezu grada Sombora (GSV Sombor). - Dobrovoljna vatrogasna društva koja su pristupila novoformiranom GVS su članice Vatrogasnog saveza Vojvodine i po automatizmu i Vatrogasnog saveza Srbije koji subjekat od posebnog značaja, po članu 33 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama - piše u dopisu.
Vatrogasni savez Vojvodine u nastavku odgovora na tekst „Seoska DVD pred gašenjem - nema odgovora nadležnih” ističe da im se Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora u više navrata obraćao za pomoć oko rešavanja stanja u dobrovoljnom vatrogastvu na teritoriji Sombora, te da su oni u tri navrata boravili u Somboru i u saradnji sa lokalnom samoupravom ponudili rešenje koje SDVDGS nije prihvatio iz ličnih razloga pojedinaca i pojedinih članica.
- Samim odbijanjem saradnje sa svim društvima sa područja grada Sombora, SDVDGS sa članicama, ne pridržava se Zakona o protivpožarnoj zaštiti, Zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama i Pravilnika Vatrogasnog savez Vojvodine i Vatrogasnog saveza Srbije - navodi se u odgovoru VSV koji je potpisao predsednik Siniša Šavija.
savamajstor @ Uto, 05.11.2019. 10:00
dobrovoljna vatrogasna društva - dvd društvo gradski vatrogasni savez sombor savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora - sdvdgs sombor vatrogasni savez srbije vatrogasni savez vojvodine zakon o dobrovoljnom vatrogastvu zakon o protivpožarnoj zaštiti zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama
• Brojne neistine u navodima Grada

Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora, koji okuplja dobrovoljna vatrogasna društava iz Bačkog Brega, Bezdana, Stanišića, Svetozara Miletića i Sombora, uputio je odgovor, na kako kažu, netačno, nedokumentovano i neobjektivno saopštenje Grada Sombora, objavljeno na portalu SOinfo, 8. aprila pod naslovom „Nedisciplina udruženja uslovila finansiranje”.

Foto 28059Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Sombora ukazuje da je osnovan 16. oktobra 2018. godine, da je registrovan u granskim udruženjima, Vatrogasnom savezu Vojvodine i Vatrogasnom savezu Srbije i da se od osnivanja teži legalističkom i transparentnom principu rada, te da je onemogućena samovolja pojedinca ili drugi način nedemokratskog delovanja. Navode da su prvi problemi, sa kojima se novoosnovani Savez suočio, bili vezani za finansiranje članica i zaključene ugovore sa gradom u aprilu 2018. godine, po kojima su dobrovoljna vatrogasna društva umesto od značaja za javnost, svrstana u isti koš sa drugim udruženjima osnovanim isključivo radi zadovoljenja interesa članova udruženja (udruženja pčelara, ribolovaca, folklora...), sa čime se nikako ne mogu poistovetiti. Uglavnom navedena DVD su na gradski konkurs uputila predloge u skladu sa projektovanim potrebama zaštite od požara, a koje realno niko ne može da predvidi. Grad Sombor je odobrio sredsta prema svom nahođenju. Zaključeni su i ugovori u kojima nigde nije regulisana obaveza DVD da u toku budžetske godine pravdaju sredstva prema davaocu sredstva. Samo je članom osam propisano da će korisnik sredstava do 30. decembra 2018. godine nadležnima dostaviti izveštaj o utrošku sredstava. 
Kako je SDVDGS osnovan krajem godine, prvo se uhvatio u koštac sa finansiranjem članica i Saveza, budući da je već tada finansiranje pojedinih članica bilo problematično - postojao je manjak sredstava jer je nakon potpisivanja ugovora, u maju 2018. godine, svakom Društvu isplaćena polovina od opredeljenog iznosa. Godina je odmicala, a preostali iznos novca nije isplaćen, te su članice, svaka na svoj način, prevazilazili probleme sa finansijskim sredstvima. Neko je iz sopstvenih prihoda nabavljao potrebna sredstva za minimalno funkcionisanje, dok je neko se zaduživao kod dobavljača, računajući na isplatu opredeljenog novca u razumnom roku. To se nije desilo do decembra 2018. godine kada je i zatražen prijem u gradskoj upravi i kod gradonačelnice. Radni sastanak je održan 27. decembra 2018. godine. Prisustvovali su načelnik Odeljenja za privredu, turizam i LER Ivan Kamerer i Ivan Gligorić, mlađi referent za poslove vanrednih situacija i odbrane. Predočen im je problem sa finansiranjem, neisplaćenim sredstvima, odnosno načinom pravdanja. - Ivan Kamerer je tada izjavio da je moguće da će preostala sredstva biti isplaćena i 31. decembra 2018. godine, te da ćemo o načinu pravdanja isplaćenih sredstava biti blagovremeno obavešteni pismenim putem, kao i da nema potrebe da predajemo sačinjene izveštaje o utrošku sredstava (tačnije polovine), a koje je svako Društvo imalo pripremljeno. Tokom sastanka predstavnici grada su izneli „moguće modalitete finansiranja DVD-a”, poput dobrovoljnih priloga, sakupljanja novca po selima, rada članova DVD u cilju ostvarivanja finansijskih sredstava za osnovno finansiranje potreba za zaštitom od požara. Predsedništvo SDVDGS je tada zauzelo stav da Grad mora da se opredeli da li će i na koji način finansirati DVD kao bitne nosioce zaštite od požara u naseljenim mestima ili to neće vršiti. Referent Gligorić je na navedenom sastanku „sugerisao” da dobrovoljna vatrogasna društva ne treba da izlaze na intervencije po pozivu Vatrogasno-spasilačke jedinice, budući da ista pripada MUP-u a ne gradu koji finansira delatnost društava - navode iz Saveza dobrovoljnih vatrogasnih društava grada Sombora.
savamajstor @ Pet, 12.04.2019. 04:44
bački breg bezdan dobrovoljna vatrogasna društva društvo gradonačelnica ivan gligorić ivan kamerer savez dobrovoljnih vatrogasnih društava grada sombora sdvdgs sela sombor stanišić svetozar miletić zakon o dobrovoljnom vatrogastvu zakon o policiji zakon o zaštiti od požara