Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Linija za preradu pčelinjeg voska

Gradonačenica Sombora pustila je juče u rad liniju za proizvodnju voštanih satnih osnova za pčelarstvo. Subvencija grada, vredna 1,6 miliona dinara, dodeljena je Udruženju pčelara Avram Maksimović.

Foto 37179 Dušanka Golubović je rekla da se radi o merama koje su utvrđene tokom 2019. godine, a koje su podrazumevale organizovanje konkursa za dodelu ove subvencije. Kako je navela gradonačelnica, „za sve njih kao članove udruženja izuzetno je korisna u smislu da se obezbeđuje prerada voska za proizvodnju satnih osnova koje su za njih od značaja za dalje obavljanje njihovih delatnosti”. Linija za proizvodnju voštanih satnih osnova, koju je isporučilo i instaliralo preduzeće Pčelar iz Vršca, košta 1,61 miliona dinara.
Milorad Mastilović, predsednik somborskog udruženja pčelara „Avram Maksimović” je na svečanosti u prostorijama društva, predstavio rad linije. Naglasio je da na satnim osnovama pčele izgrađuju saće u kome izvode svoje potomstvo, a koje takođe služi za skladištenje meda. Somborski pčelari su gradonačelnici Golubović, uručili povelju zahvalnosti.
savamajstor @ Uto, 14.01.2020. 02:16
dušanka golubović gradonačelnica konkurs linija za proizvodnju voštanih satnih osnova za pčelarstvo milorad mastilović pčelar vršac privreda sombor subvencija udruženje pčelara avram maksimović
• Pokrajinski konkursi do petka

Sekretarijat za privredu i turizam Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je tri konkursa za zapošljavanje i samozapošljavanje, a rok za prijavu ističe 17. avgusta, podsećaju iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Foto 4508Foto 14485Autonomna Pokrajina Vojvodina je za subvencije za samozapošljavanje odvojila 45,4 miliona dinara. Subvencije za samozapošljavanje namenjene su nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine. Visina subvencije je 250.000 dinara, dok je pomoć za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena 300.000 dinara. Pravo učešća na konkursu imaju osobe koje su na dan podnošenja prijave bile na evidenciji NSZ na teritoriji Vojvodine, te da su završili obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama NSZ. Jedna osoba može da podnese jedan zahtev, a ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom, svako pojedinačno podnosi zahtev.
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je i konkurs za finansiranje javnih radova u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara. Javni rad može da traje najviše četiri meseca. Naknada za obavljeni rad angažovanih lica može da bude najviše 18.000 dinara neto, uz dodatne dve hiljade za putne troškove. Pravo učešća imaju sva udruženja koja imaju status pravnog lica.
Treći konkurs odnosi se na zapošljavanje nezaposlenih lica, a za tu namenu izdvojeno je najviše sredstava, 59,6 miliona dinara. Po 930.000 dinara dodeljuje se za zapošljavanje nezaposlenih lica čije zanimanje spada u kategoriju deficitarnih zanimanja prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje za filijale sa teritorije AP Vojvodine, sa najmanje visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, osim medicinskog osoblja koje može biti i nižeg stepena obrazovanja. Poslodavac koji ostvari pravo na ovu subvenciju u obavezi je da omogući da radni odnos lica traje najmanje 36 meseci i da za to vreme isplaćuje prosečnu zaradu. Za zapošljavanje nezaposlenih čije zanimanje se ne smatra deficitarnim, dodeljuje 173.000 dinara subvencije, a poslodavac može da ostvari pravo na subvencije za najviše 10 osoba. Sredstva se dodeljuju za subvencionisanje poreza i doprinosa u trajanju od 12 meseci.
Sva tri konkursa otvorena su do petka, 17. avgusta, a detaljnije informacije mogu da se dobiju u filijalama NSZ širom Vojvodine, kao i na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.
triletrip @ Pon, 13.08.2018. 23:42
autonomna pokrajina vojvodina društvo javni rad nacionalna služba za zapošljavanje pokrajina pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam samozapošljavanje sombor subvencija vojvodina zapošljavanje
• Konkursi za samozapošljavanje i stručnu praksu

Grad Sombor je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje objavio javne pozive za samozapošljavanje i program stručne prakse.

Foto 7436Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju. U slučaju da se dva i više lica iz kategorije viškova zaposlenih udruži radi osnivanja privrednog društva, u skladu sa zakonom, ukoliko osnivači zasnivaju u njemu radni odnos subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 160.000 dinara po korisniku. Javni poziv je otvoren do 30. oktobra.
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
Kroz program stručne prakse Grad Sombor uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, finansira nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci. Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 12.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem (6 meseci), 14.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanje (9 meseci), te 16.000 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem (12 meseci). NSZ vrši i obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo na najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20 odsto ukupnog broja zaposlenih. Rok za prijavu je i po ovom javnom pozivu 30. oktobar, odnosno do utroška izdvojenih sredstava.
triletrip @ Sub, 14.10.2017. 00:12
društvo ekonomija grad sombor javni poziv mladi nacionalna služba za zapošljavanje privatni sektor privreda sombor stručna praksa subvencija zapošljavanje
• Četiri konkursa za turizam i privredu

Sekretarijat za privredu i turizam Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je četiri konkursa, čiji cilj je pomoć razvoju turističkih potencijala i privrede.

Foto 4508Jedan od javnih poziva namenjen je lokalnim samoupravama, koje mogu da konkurišu za bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine. Prema konkursnim pravilima, lokalne samouprave mogu da podnesu projekte čiji cilj je izrada planske i projektne dokumentacije od značaja za unapređenje turističke ponude; izrada i postavljanje turističke signalizacije; uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja, odnosno unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja; rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma; uređenje  zemljišta  namenjenog  opštoj  rekreaciji  i nabavka prateće opreme; unapređenje banjskog-zdravstvenog turizma primenom termomineralne vode i peloida. Rok za podnošenje prijave je 4. septembar. Za ovaj javni poziv za podelu je predviđeno ukupno 50 miliona dinara iz budžeta AP Vojvodine.
Sledeći konkurs, za koji je predviđeno ukupno 13,5 miliona dinara, namenjen je udruženjima građana sa teritorije Vojvodine, a može da se konkuriše za organizaciju i učešće na manifestacijama.
Otvoren je i konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2017. godini. Za ovaj konkurs predviđeno je ukupno 10 miliona dinara. Sredstva se odobravaju po principu refundacije i subvencije, a namenjena su za troškove nabavke mašina ili opreme ili softvera. U slučaju refundacije troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju i koja je kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u periodu od 1. jula 2016. godine do datuma raspisivanja Javnog konkursa.
U slučaju subvencije troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera sredstva će se odobriti na osnovu predračuna, ponude ili predugovora koji su izdati posle datuma raspisivanja konkursa, a sadrži isključivo iznos vrednosti mašina ili opreme ili softvera.
Mikro i mala privredna društva i preduzetnici mogu da konkurišu i za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini, a za podelu je predviđeno ukupno 10 miliona dinara i dodeljivaće se po principu refundacije ili subvencije.
Rok za podnošenje projekata po svim javnim pozivima je 4. septembar, a kompletna konkursna dokumentacija može da se nađe na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine.
triletrip @ Čet, 17.08.2017. 01:11
autonomna pokrajina vojvodina društvo ekonomija javni poziv konkurs lokalna samouprava privreda refundacija sekretarijat za privredu i turizam sombor subvencija turizam
• Pokrajinska podrška zapošljavanju i privredi

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je rezultate konkursa za dodelu subvencija za zapošljavanje, samozapošljavanje i kupovinu mašina, opreme, softvera i nematerijalne imovine.

Foto 4508Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljena su somborskim preduzećima „Spot-Sport”, „Agro Ravangrad” doo, Studio stranih jezika „Ela”, „Babić Plast”, „Konc”, picerija „Mama Mia”, „Gard” doo, Romska duša (Bački Monoštor) i „Moments”. Na teritoriji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje za Zapadnobački okrug ukupno je dodeljeno 9.656.000 dinara, a najveći iznos, od 1.010.000 dinara dobilo je građevinsko preduzeće „Konc”, koje će zaposliti pet osoba. Najviše novih radnika, deset, imaće „Gard” doo, koje je u tu svrhu dobilo 915.000 dinara. Ostala preduzeća zaposliće po jednu ili dve osobe. Na ovaj način posao će dobiti ukupno 19 osoba sa spiska NSZ u Somboru.
Sredstva za samozapošljavanje dobilo je osam osoba sa teritorije grada Sombora. Četiri osobe dobile su subvencije od po 456.000 dinara, a ostali po 182.000 dinara. Na teritoriji okruga ukupno je dodeljeno 4.828.000 dinara.
Na javnom konkursu za bespovratna sredstva za mikro i mala privredna društva i preduzetnike za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera, te za pokrivanje dela izdataka za sticanje nematerijalne imovine, sa teritorije Sombora novac je dodeljen jedino preduzeću „Signal” doo. Ta firma dobila je 1.210.000 dinara za nabavku opreme.
Na sva tri konkursa za teritoriju Zapadnobačkog okruga dodeljeno je ukupno 15.694.000 dinara, a u celoj pokrajini 173.708.000 dinara.
triletrip @ Sre, 02.08.2017. 01:19
društvo ekonomija javni poziv konkurs nacionalna služba za zapošljavanje nezaposleni pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam privreda samozapošljavanje sombor subvencija zapošljavanje
>>
1234