Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Novi krug rekonstrukcije Doma omladine

Grad Sombor je zbog potrebe ozakonjenja, odnosno pribavljanja upotrebne dozvole, raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju bivšeg Doma omladine, odnosno zgrade Kuturnog centra „Laza Kostić”.

Foto 3214U konkursnoj dokumentaciji piše da je javna nabavka raspisana za potrebe ozakonjenja (upotrebne dozvole) i završetka radova na mašinskim i elektro instalacijama na objektu Kulturnog centra, a na osnovu važećih propisa i normativa izrađena je tehnička dokumentacija za ozakonjenje „Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja objekta Kulturnog centra”, kao i projekti elektroenergetskih i mašinskih instalacija. Na Domu omladine biće izvedeni građevinski i građevinsko-zanatski radovi, radovi na vodovodu i kanalizaciji, radiće se mašinske i elektro instalacije, sistem dojave i zaštite od požara. Radovi će se izvoditi u sali Doma omladine, koja je rekonstruisana pre nekoliko godina, ali je zbog promene zakona neophodno zameniti određene delove koji ne odgovaraju propisima o zaštiti od požara. Predviđen je i završetak radova na sanitarnim čvorovima, biće popravljeni zidovi sa kojih su se odvojili delovi maltera, biće izvršena popravka krovnog pokrivača, montirani oluci. Predviđeni su i radovi na instalacijama za dojavu i gašenje požara, sistema za grejanje i hlađenje. Za ovu javnu nabavku planom je predviđeno 11.333.333 dinara sa PDV-om.
Grad Sombor je objavio i javnu nabavku za izradu projekta biciklističkih staza na Staparskom putu i Vojvođanskoj ulici. Radi se o dve ulice sa mnogo saobraćaja, u kojima već dugo postoji potreba za bezbednije kretanje biciklista. U obe ulice staza za bicikliste bi trebalo da bude široka dva metra. Na Staparskom putu bi se protezala u dužini od 820 metara, od venca Vojvode Stepe Stepanovića do raskrsnice sa Prvomajskim bulevarom, a u Vojvođanskoj ulici staza bi bila dugačka oko 1.300 metara. Za projekat biciklističkih staza je planom javnih nabavki predviđeno najviše milion dinara, sa PDV-om.
triletrip @ Pon, 04.11.2019. 02:57
biciklistička staza dom omladine društvo javna nabavka kulturni centar "laza kostić" ozakonjenje projekat rekonstrukcija sombor staparski put vojvođanska ulica
• Visoke kazne za netačne podatke

U Srbiji je u toku proces ozakonjenja (legalizacije) nelegalno izgrađenih objekata, a izveštaj o faktičkom stanju mogu sačiniti samo ovlašćena lica kojima su zaprećene visoke novčane kazne za unošenje netačnih podataka.

Foto 19537Gradska uprava grada Sombora apeluje na privredna društva i druga pravna lica da, za potrebe postupka ozakonjenja nelegalno izgrađenih objekata, saglasno odredbama Zakona o ozakonjenju objekata, prilikom izrade Izveštaja o zatečenom stanju objekta unose tačne podatke, prikazuju stvarno stanje i stepen završenosti objekta. U suprotnom, podnosiće se prijava za privredni prestup i inicijativa za pokretanje postupka za oduzimanje licence inženjerske komore - navodi se u saopštenju Gradske uprave.
Novčana kazna za privredno društvo ili drugo pravno lice koje je u izveštaj o zatečenom stanju objekta unelo netačne podatke kreće se od 100.000 do 1.000.000 dinara, a za odgovorno lice u tim firmama novčana kazna se kreće od 100.000 do 200.000 dinara. Pored novčane kazne moguće je izricanje i kazne zatvora za prekršaj odgovornog projektanta, odgovornog izvođača radova, ili preduzetnika, ako unese netačne podatke u izveštaj, ili ne prikaže stvarno stanje i stepen završenosti objekta - upozoravaju iz Gradske uprave grada Sombora.
triletrip @ Pet, 08.02.2019. 00:43
društvo gradska uprava kazna legalizacija nelegalna gradnja ozakonjenje sombor urbanizam
• Apel za ozakonjenje nelegalnih objekata

Poziv Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo.

Foto 5000Nadležni podsećaju da rok za ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata ističe 6. novembra 2023. godine i ukazuju da će za objekte koji do tada ne budu legalizovani biti odbijeni zahtevi te da će biti sprovedeno rušenje nezakonitog objekta o trošku vlasnika. - Poruka svim građanima jeste da kada dobiju Obaveštenje o dostavi potrebne dokumentacije isto dostave u traženom roku i nakon toga plate taksu za ozakonjenje. Nepostupanje po Obaveštenju, odnosno ne dostavljanje tražene dokumentacije i takse za ozakonjenje je osnov za donošenje rešenja kojim se odbacuje zahtev za ozakonjenje. Konačnim rešenjem kojim se odbacuje zahtev za ozakonjenje, stiču se uslovi za rušenje nezakonito izgrađenog objekta, odnosno dela objekta - piše u apelu Gradske uprave Sombor. Građevinski inspektor će u roku od tri dana od dobijanja konačnog rešenja o odbijanju/odbacivanju obavestiti komunalna preduzeća o isključenju sa mreže koje mora biti sprovedeno u roku od mesec dana
Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo obaveštava građane da potrebne informacije o ozakonjenju mogu dobiti svakog radnog dana u kancelariji 148 na prvom spratu Županije.
savamajstor @ Čet, 24.01.2019. 03:19
društvo legalizacija odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo ozakonjenje rušenje nezakonitog objekta sombor županija
• Popis za ozakonjenje objekata

Komisija za popis nezakonito izgrađenih objekata svakodnevno radi na popisu i evidentiranju bespravno podignutih objekata na teritoriji svih gradskih mesnih zajednica i naseljenih mesta.

Foto 7436U cilju bržeg i preciznijeg popisa potrebno je da fizička i pravna lica prilikom vršenja popisa Komisiji, odnosno ovlašćenim popisivačima, omoguće pristup objektima, kao i da stave na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na objekte koji su izgrađeni na lokaciji. Ukoliko ne poseduju navedenu dokumentaciju, dužna su da, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, daju tačne i istinite podatke o vlasniku parcele i objekata, kao i da omoguće popisivaču identifikaciju i fizičko merenje objekta. Neophodno je da fizička i pravna lica sarađuju sa ovlašćenim popisivačima da bi ostvarili pravo na brzo i efikasno ozakonjenje svojih objekata.
Popisivači sa sobom nose Rešenje o obrazovanju Komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Sombora koje su dužni da pri dolasku u određeno domaćinstvo, odnosno pre ulaska na posed pokažu vlasnicima ili članovima domaćinstva, a svoj identitet dokazuju ličnom kartom. Važno je napomenuti da građani, kada im popisivači dođu na kućnu adresu, traže navedeno rešenje i da se popisivači identifikuju tj. da provere one koji dolaze u njihove kuće. 
U slučaju da građani čiji je objekat predmet popisa nisu kod kuće, Komisija će ostavljati obaveštenja kada će ponovo doći da popiše objekte.
Komisija će popisivati samo one objekte koji su izgrađeni do 27. novembra 2015. godine i koji ne poseduju građevinsku dozvolu. Predmet popisa nisu objekti koji su upisani u katastar nepokretnosti, objekti za koje je već podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim propisima, objekti na kojima je upisano pravo svojine, odnosno objekti za koje postupak nije pravosnažno okončan u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.
Treba reći da Zakon nije ostavio mogućnost izbora vlasnicima objekata – svi bespravno izgrađeni objekti predmet su ozakonjenja. Nakon evidentiranja nezakonito izgrađenog objekta građevinski inspektor donosi rešenje o rušenju predmetnog objekta. Rešenje o rušenju se neće izvršavati do pravnosnažnog okončanja postupka ozakonjenja pred nadležnim organom – Odeljenjem za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave grada Sombora. Rešenje o rušenju građevinskog inspektora je osnov  za pokretanje postupka ozakonjenja po službenoj dužnosti.
Za sva dalja pitanja i objašnjenja u vezi sa popisom, građani se mogu obratiti Komisiji za popis nezakonito izgrađenih objekata  putem telefona broj 025/46 82 42.
triletrip @ Uto, 21.02.2017. 23:11
društvo grad sombor gradska uprava građevinski objekti komisija za popis nezakonito izgrađenih objekata legalizacija lokalna samouprava ozakonjenje sombor urbanizam
• Održane dve sednice Gradskog veća

Gradsko veće usvojilo je nekoliko predloga odluka, informacija, kao i predlog Odluke o budžetu grada za 2016. godinu.

Foto 26721Foto 26720 Gradsko veće zasedalo je u četvrtak i utorak, a na sednici od 15. decembra utvrđen je predlog Odluke o budžetu grada Sombora. Gradska kasa za 2016.godinu imaće bruto iznos od 2.913.873.000 dinara. Bruto sredstva budžeta obuhvataju prihode u iznosu od 2.727.000.000 dinara i sredstva indirektnih budžetskih korisnika iz ostalih izvora finansiranja od 186.873.000 dinara.
Najviše sredstava, 1.143 milijardi dinara, određeno je za komunalnu oblast, uključujući tu JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora” i mesne zajednice. Za obrazovanje je planiran iznos od 453 miliona, a za društvene delatnosti 431 milion dinara. Sredstva u iznosu od 389 miliona ostavljena su za Gradsku upravu, gradonačelnika i Gradsko veće, Skupštinu grada i Gradskog javnog pravobranioca, dok je za rashode opšte namene opredeljen iznos od 331 milion dinara. Budžetom je predviđeno i 20 miliona dinara za projekte od značaja za lokalnu samoupravu. I naredne godine se nastavlja finansiranje određenih socijalnih kategorija, odnosno materijalno najugroženijeg dela stanovništva. Narodna kuhinja će imati dovoljno novca za rad tokom cele godine, a obezbeđena su i sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći, rešavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih lica, regresiranje putnih troškova đaka srednjih škola. Finansiraće se i jednokratne naknade za nezaposlene porodilje i trudnice, potrebe inkluzivnog obrazovanja, roditeljski dodatak za prvorođeno dete, pomoć i nega u kući, sredstva za realizciju LAP-a zapošljavanja grada Sombora – navedeno je, osim ostalog, u obrazloženju Odluke o budžetu grada za 2016. godinu.
Na 82. sednici Gradskog veća utvrđeni su predlozi nekoliko odluka, među kojima i Odluke o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima, te predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije. Usvojene su i informacije o stanju u oblasti predškolskog obrazovanja, te informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru vezano za zagađivanje kanala 300 u Kljajićevu. Kako se navodi u saopštenju, nadzorom kanala je utvrđeno da je isti zagađen čvrstim otpadom, te da pet vlasnika objekata pored kanala ispuštaju fekalije direktno ili se otpadne vode iz septičkih jama prelivaju u kanal. Nadzor je izvršilo Odeljenje inspekcije i to na delu kanala na kojem je izvršena rekonstrukcija. Zapisnik sa fotografijama sa terena prosleđen je, na dalje postupanje, Pokrajinskom vodnom inspektoru, navodi se u saopštenju sa sednice Gradskog veća održane 14. decembra.
milangagrčin @ Sre, 16.12.2015. 00:25
budžet gradonačelnik gradsko veće legalizacija ozakonjenje plan predlog skupština grada sombor