Sport Kultura Društvo Obrazovanje Privreda Poljoprivreda Sela
• Četiri godine bez napretka

Transparentost Srbija sprovela je tokom 2019. godine istraživanje, ocenjivanje i rangiranje svih gradova i opština na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih preko 95 indikatora.

Foto 36465 Indeks transparentnosti grada Sombora nije se menjao u odnosu na prethodno ispitivanje i ostao je na nivou iz 2015. godine. Tada je, kao i danas, LTI iznosio 52. Naša lokalna samouprava nije bila obuhvaćena istraživanjem iz 2017. godine. Iako je ukupna ocena identična sa 2015. godinu, grad Sombor je isključivo zbog pada transparetnosti u drugim sredina napredovao devet mesta i sada zauzima 13 poziciju u konkurenciji 145 lokalne samouprave u Srbiji. Transparentniji smo u odnosu na preostale jedinice zapadnobačkog okruga, koje nisu uspele da premaše LTI 50. Grad Sombor ima 15 „bodova” manje u odnosu na najtransparentniju lokalnu sredinu - Plandšite (67), iza koje su našli Paraćin i Novi Pazar sa LTI 66. Naša lokalna samouprava je netransparentnija postala na najznačajnijim pitanjima. Tako je u poslednje dve godine na gradskom sajtu prestalo objavljivanje odluka koje usvajaju skupština i gradsko veće, odnosno akata pre razmatranja na sednici skupštine. Sve to je na gradskom sajtu bilo dostupno 2015. godine. SOinfo.org je u nekoliko navrata tokom ove godine zatražio sazive i odluke aktuelnog Gradskog veća, međutim do sada, i pored isteka svih rokova, zahtevane informacije i dokumentacija nismo dobili.
Sombor je „bodove transparentnosti” izgubio i kod razmatranja završnog računa budžeta za 2017. godinu, odnosno objavljivanja predloga završnog računa budžeta i usvajanja završnog računa budžeta, te objavljivanja i razmatranja revizije završnog računa budžeta. LTI poeni iz 2015. godine „nestali” su i zbog ukidanja ranije prakse da u uslužnom centru (šalter sali), u prostorijama uprave ili na sajtu grada građani prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona. Kako je navedeno u rezultatima istraživanja, danas postoje mehanizmi da se putem sajta grada ukaže na korupciju. Lokalna samouprava tokom trajanja istraživanja, u predviđenom roku od tri meseca, nije ažurirala informator o radu, ali ni obuhvatila plan javnih nabavki sa linkom ka dokumentu. Nazadovali smo i na polju objavljivanja javnih konkursa za direktore javnih preduzeća, odnosno ustanova, unutrašnje sistematizacije i organizacije lokalne samouprave, kao i izveštaja o dodeli imovine u zakup.
Vredne bodove, koji su sprečili smanjenje Indeksa transparentnosti, doneli su novoustanovljeni indikatori. Lokalna samouprava je usvojila Lokalni antikorupcijski i Plan integriteta, te počela da objavljuje urbanističke planove.
savamajstor @ Čet, 12.09.2019. 05:13
budžet gradsko veće indeks transparentnosti javni konkurs za imenovanje direktora lokalni antikorupcijski plan lti plan integriteta skupština grada sombor transparentnost srbija urbanistički planovi uslužni centar završni račun
• Nezadovoljni raspodelom sredstava za rad nacionalnih saveta

Nacionalni savet hrvatske nacionalne zajednice nezadovoljan je načinom na koji je sprovedena javna rasprava o Odluci o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Sombora za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i samim planom raspodele novca.

Foto 6558Početkom avgusta Gradska uprava je organizovala javnu prezentaciju o nacrtu Odluke o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Sombora za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kojoj je prethodila javna rasprava od sredine jula. Tokom javn rasprave očekivale su se primedbe i predlozi, kako bi se odluka đto bolje prilagodila potrebama nacionalnih saveta. Prema tvrdnji Darka Sarića-Lukendića iz Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji, koju je izneo u listu „Hrvatska riječ”, ta organizacija nije ni bila obaveštena o pripremi odluke, pa tako nije ni učestvovala u javnoj raspravi. Sarić-Lukendić je za „Hrvatsku riječ” izjavio da je pitanje dobre prakse uključiti sve zainteresovane strane u proces odlučivanja, što je i način da se osigura društveni i javni konsenzus o određenom pitanju. On je naglasio da je u ovom slučaju postojala i zakonska obaveza da se HNV obavesti, što je propušteno, iako je prezentaciji nacrta odluke prisustvovao predstavnik hrvatske manjine iz gradskog Saveta za međunacionalne odnose. Hrvatsko nacionalno vijeće nije zadovoljno ni načinom raspodele sredstava, kao ni činjenicom da je u raspodelu uključen Nacionalni savet Bunjevaca, koji na to ne bi imao pravo, i to tako, što je uz tri kriterijuma propisana zakonom, dodat i četvrti, koji to omogućava. Ceo intervju možete pročitati na internet stranici „Hrvatske riječi”.
triletrip @ Ned, 18.08.2019. 04:40
budžet društvo finansiranje lokalna samouprava manjine nacionalni savet politika sombor
• Realizacija budžeta nešto veća od 92 odsto

Gradsko veće je na poslednjoj, 158. sednici, jednoglasno usvojilo nacrt odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2018. godinu sa konsolidovanim izveštajem.

Foto 32590Ukupno ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 2,988 milijardi dinara i ostvareni na nivou od 92,03 odsto od planiranih. Kako se navodi, u odnosu na 2017. godinu nominalno su viši za oko 17 odsto. Inače, rebalansom budžeta iz juna 2018. godine, prihodi, računajući i transferisana sredstva, planirani su u iznosu od 3,247 milijardi dinara. Rashodi Budžeta grada Sombora u 2018. godini bili su 2,908 miljardi dinara. Izvršenje je na nivou od 84,81 odsto.
Gradsko veće je na 158. sednici dalo saglasnost na predlog za realizaciju populacione mere „Servis za podršku roditeljstva”. Odobrena je 3,683 miliona dinara koje je obezbedilo Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku. Preostali, potreban iznos je obezbeđen u budžetu grada. - Crveni krst Sombor bi bio nosilac realizacije servisa, a merom bi prevashodno bile obuhvaćene porodice zaposlenih samohranih roditelja sa dvoje i više dece, kao i zaposlenim roditeljima sa starijim članom domaćinstva, sa ciljem da se roditeljima koji su u radnom odnosu, a slabijeg materijalnog stanja olakša i poveća budžet slobodnog vremena - navodi se u zvaničnom izveštaju. Većnici su na sednici razmotrili i usvojili informaciju u vezi usvajanja ponude za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na delu Gakovačkog puta u Somboru - drugi deo, zatim predlog rešenja o imenovanju glavnog urbaniste grada Sombora i imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP Čistoća. Usvojili su i predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Sombora.
savamajstor @ Čet, 09.05.2019. 13:34
budžet crveni krst društvo fekalna kanalizacija glavni urbanista gradsko veće jkp čistoća komisija za planove ministarstvo za demografiju i populacionu politiku prihodi rashodi rebalans servis za podršku roditeljstva sombor vd direktora
• Solidarna pomoć za radnike komunalnog sektora

Gradsko veće je na 120. sednici, održanoj danas, utvrdilo Predlog odluke o prvom rebalansu budžeta grada Sombora za 2018. godinu. Planirani deficit rebalansa veći od 50 miliona dinara.

Foto 7436Prema predloženom rebalansu ukupna sredstva budžeta iznose 3.247.505.778 dinara, a planirano je veće ostvarenje tekućih prihoda za 3,8 odsto, odnosno za 119 miliona u odnosu na važeću Odluku o budžetu grada, što znači da su tekući prihodi, planirani u iznosu od 2.969.000.000 dinara. Ukupni prihodi prema Predlogu odluke o prvom rebalansu iznosiće 3.296.858.000, a rashodi 3.348.592.000 dinara. Planirano je da se budžetski deficit u iznosu od 51.734.000 dinara „pokrije” iz prenetih sredstava i sredstava ostvarenih od prodaje domaće finansijske imovine. - Razlozi za donošenje Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu sadržani su u potrebi da se rasporedi budžetski suficit u iznosu od 49.734.089 dinara, utvrđen Odlukom o Završnom računu budžeta grada Sombora za 2017. godinu. Osim navedenog i pojedini budžetski korisnici iskazali su potrebu za korekcijom pojedinih budžetskih stavki u važećoj Odluci o budžetu grada, a došlo je i do izmena određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje celokupnog budžetskog sektora - objavljeno je na zvaničnom sajtu. Gradsko veće je prihvatilo predlog prvih  izmena i dopuna programa poslovanja somborskih javnih komunalnih preduzeća u 2018. godini. Razlozi izmena programa poslovanja proističe iz njihovih potreba o revidiranju pojedinih stavki i usaglašavanja sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta. Kod svih preduzeća program je dopunjen i iznosom za isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja radnika, što je utvrđeno Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, koja za isplatu imaju obezbeđena finansijska sredstva
Gradsko veće je odlučilo i o imovinsko-pravnim predmetima, te o naknadi štete prouzrokovane od strane napuštenih životinja. Veće je prihvatilo predlog nadležne Komisije da se naknada štete odobri 15 lica, a da se jedan zahtev odbije. Većnisi su za „Festival multikulturalnosti” odobrili 500.000 dinara, a za sufinansiranje muzičkog događaja „Koncert u šumi – simfonija ptica” izdvojilo 300.000 dinara.
savamajstor @ Pon, 18.06.2018. 05:17
budžet društvo festival multikulturalnosti gradsko veće koncert u šumi - simfonija ptica posebni kolektivni ugovor rebalns sombor završni račun
• Za projekte opšteg karaktera 30 miliona

Gradsko veće je na 99. sednici, održanoj 15. januara, usvojilo Plan javnih nabavki Gradske uprave grada Sombora za ovu godinu i utvrdilo tromesečnu kvotu i dinamiku povlačenja sredstava za period januar - mart 2018. godine.

Foto 19537Prema zaključku Gradskog veća tromesečna kvota za prvi kvartal godine iznosi maksimalno 18 odsto sredstava planiranih Odlukom o budžetu grada za 2018. godinu.
Gradsko veće je donelo i zaključak kojim se poslovi vršenja stručno-tehničkog nadzora nad građevinskim radovima na izgradnji treće deonice magistralnog vodovoda Stapar - Doroslovo, poveravaju Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, odnosno Franji Budimčeviću, radniku odeljenja koji poseduje odgovarajuću licencu. Izvođač radova na izgradnji magistralnog vodovoda Stapar - Doroslovo je novosadsko građevinsko preduzeće „Graditelj NS”.
Veće je donelo i zaključak kojim poslove stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji fasade atrijuma zgrade Županije poverava Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove, odnosno zaposlenima u odeljenju - Slađani Kronić, nadzor nad arhitektonskim i Tomislavu Ćavaru, nad građevinskim radovima.
Gradsko veće je usvojilo i finansijski plan prema kojem je za projekte opšteg karaktera od značaja za lokalnu samoupravu potrebno 30 miliona dinara. Reč je o devet projekata: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za turističku signalizaciju naseljenih mesta (3.000.000), revizija strategije lokalnog održivog razvoja (200.000), međunarodne sajamske manifestacije investicionog karaktera na inicijativu Pokrajinske vlade (2.200.000), očuvanje motiva i revitalizacija staparskog ćilima (561.000), LAG „Panonski fijaker” (1.600.000), „Srbija u ritmu Evrope” (372.000), za Regionalnu razvojnu agenciju „Bačka” (2.100.000), projekat besplatnog ambulantnog prevoza (250.000). Za sufinansiranje projekata „Lavanda – women to save”, „VISITUS”, „DACFOR”, „Evropski Amazon”, „Baja – Sombor zelene staze” – 16.717.000 dinara i za članarine, pripremu i štampanje promotivnih materijala 3.000.000 dinara, što sve ukupno iznosi 30 miliona dinara.
triletrip @ Uto, 16.01.2018. 02:03
budžet doroslovo društvo gradsko veće magistralni vodovod nadzor plan javnih nabavki politika projekat sednica sombor stapar vodovod
>>
1234
. . .
15