Naselje spada među najmanja sela Grada Sombora. Nalazi se u severoistočnom delu opštine u blizini srpsko-mađarske granice (7 km vazdušnom linijom). Aleksa Šantić smešten je u severozapadnom delu Bačke lesne zaravni. Na prostoru atara Alekse Šantića nema vodotoka, ni stajaćih voda. Zbog toga je oskudica u vodi karakteristična za ovo područje. U ataru sela najveće površine zauzimaju plodni tipovi zemljišta. Velika prostranost i plodnost zemljišta bili su odlučujući faktor prilikom lociranja i izgradnje mesta. Selo je dobro saobraćajno povezano. Nalazi se na drumu II reda, preko kojih je povezano sa Somborom i Suboticom. Autobuski saobraćaj sa Somborom i Suboticom ima dovoljan intenzitet. Pošto je kod Bajmoka otvoren granični prelaz, položaj naselja Aleksa Šantić je poboljšan.

Aleksa Šantić je mlado naselje. Najstariji deo sela izgrađen je između 1923. i 1926. godine. Naselje je formirano za potrebe srpskih dobrovoljaca iz Prvog svetskog rata. Godine 1924. naselje dobija ime po pesniku Aleksi Šantiću. Međutim, pominjanje naselja u šantićkom ataru seže do 1468. godine. U tadašnjem popisu Bodroške Županije spominje se mesto Šara na prostoru pustare Šara. Tokom II svetskog rata za vreme mađarske okupacije naselju je ime promenjeno u Fernbah.

U Aleksa Šantiću živi 2.172 stanovnika. Većinsko stanovništvo su Srbi sa kojima u Šantiću živi još petnaest nacionalnih manjina. Prosek godina šantićkog stanovništva je 42 godine.

Površina atara zahvata 5.277 ha. Poljoprivredna delatnost je osnovna privredna grana. Tri četvrtine obradivog zemljišta pripada državnom sektoru, a nešto više od 25% nalazi se privatnom posedu. Nosilac poljoprivredne proizvodnje je PP „Aleksa Šantić” A.D., u čijem sastavu se nalaze ekonomije „9. maj” i „Sever”. Selo Šantić spada u zbijeni tip naselja. Starije kuće su ušorene i građene uz put, sa pomoćnim zgradama, dvorištem i baštama. Početna gradnja sela bila je planska, sa pravim ulicama koje se seku pod pravim uglom. Nove kuće podižu se bez ustaljenih pravila.
U selu postoji osnovna škola i dečiji vrtić, kao i biblioteka sa čitaonicom, a radi i jedno kulturno umetničko društvo. Osnovnu zdravstvenu zaštitu pruža mesna ambulanta.

Mapa